Çalışan için Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞAN İÇİN AYDINLATMA METNİ

(Hastane Çalışanları İçin)

AĞCABEY SAĞLIK EĞİTİM FİNANSAL DAN. A.Ş. (“Özel A Life Hospital Ankara Hastanesi”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm çalışanlarımıza ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ankara Ticaret Sicili’ne 433584 sicil numarası ile kayıtlı, 0091272466 vergi numaralı, Elvan Mah. 1935 Sok. No: 5 Etimesgut/ANKARA adresinde mukim AĞCABEY Sağlık Eğitim Finansal Dan. A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz,

 • İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
 • Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması,
 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Çalışanların bordro yönetimi(prim,kesinti vb.) süreçlerinin ifası ve planlanması,
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
 • Personel özlük dosyasının oluşturulması,
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,
 • Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmelerinin tespit edilmesi,
 • Hastane giriş çıkışlarının kontrolü ve güvenliğin sağlanması için manyatik kart tahsisi,
 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması,
 • Hastane içerisindeki kamera kullanım yolu ile güvenlik süreçlerinin belirlenmesi, (şüpheli işlemlerin araştırılması, şikayetlerin değerlendirilmesi kapsamında kullanılmaktadır.)
 • Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgilerin sağlanması,
 • Hastane'nin bulunduğualana çalışanın giriş çıkışının temin edilmesi Müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gereklilik nedeniyle özellikle;
 • Hasta şikayetlerinde hastaların haklı/haksız ayrımının yapılması, hasta memnuniyetinin arttırılması, hasta ihtiyacının anlaşılması ve hastai ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması,
 • Hastaya hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı haiz Şirket’in ilgili kişilere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek ve Şirket bünyesinde mevcut gizli bilgilerin ifşasını önlemek adına tarafınıza tahsis edilen bilgisayarların log kayıtlarını incelenmesi ve veri kaybının önlenmesinin sağlanması,
 • Hastane idaresi, işin yürütülmesi, hastane politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
 • Çalışanlarla iletişimin sağlanması,
 • Ambulans ve servis aracı kullanan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi,
 • Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması,
 • Kartvizit basımının sağlanması,
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması,
 • Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi
 • Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması,
 • İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Çalışanlar tarafından paylaşılan bilgilerinin doğrulanması için araştırma yapılması ve 3. kişiler ile iletişime geçilmesi,
 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması,
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması,
 • Çalışanların kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirici eğitim, seminer vb. faaliyetlerin yürütülmesini sürdürmek,
 • Performans ölçümlerinin analizlerini yapmak, performans raporlarını hazırlamak ve buna bağlı olarak performans artışını sağlamak,
 • İşyeri kariyer ve başarı planlarının oluşumunu sağlamak ve bu süreçleri yürütmek,
 • İşyerinde çalışan memnuniyetini ve ihtiyaçlarınızı karşılamak, Çalışanlara yönelik anket, şirket bağlılığına yönelik faaliyetler, haberleşme süreçlerinin yürütülmesi, İntranet üzerinden sirket içi bilgi ve dökumanların paylaşılmasını sağlamak
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi,
 • Kalite kontrolün sağlanması
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması, Politika, prosedürleri ve ilgili mevzuata uyum kontrolleri konusunda denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Memnuniyet anketi analizi yapılması,

amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri boyunca işlenecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; www.alifehospital.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Güvenliğiniz ve Hastanemizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta A Life Hospital ilgili departmanı personeline ve amirlerine, A Life Hospital yöneticilerine, iş ortaklarına, tedarikçilere, A Life Hospital hissedarlarına, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, başta Sosyal Güvelik Kurumu olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerine, ücret ve her türlü hak edişlerinizin ödenebilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, bordrolama ve gerekli sistemlerin kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve yasal güvenlik amacıyla paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verilerinizi;

 • İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
 • Bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
 • Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz.
 • Hastane denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;
 • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

Yukarıda belirtilen isbu aktarımlar KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.alifehospital.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Hastane'nin meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi;

 • Sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve kaydetmeniz suretiyle,
 • Hastane'nin iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla,
 • Hastane'nin işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, hastane binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla

söz konusu kişisel verilerinizi; A Life Hospital tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, çağrı merkezi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan hukuki belge, formlar ve tutanaklar, gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu oması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Başvuru Usulü

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “www.alifehospital.com.tr” web adresindeki “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • Elvan Mah. 1935 Sok. No: 5 Etimesgut/ANKARA adresine bizzat teslim etme sureti ile,
 • Noter kanalı ile,
 • agcabeyhs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak,
 • veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla

iletebileceğiniz gibi isbu taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemleri kullanmak sureti ile de Şirketimize iletmeniz mümkündür.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVKK’un 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere iletmeniz takdirde talebinize ilişkin başvurunuzun en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılması sağlanacaktır.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

AĞCABEY SAĞLIK EĞİTİM FİNANSAL DAN. A.Ş.

Veri Sahibi Başvuru Formu